Address of Bailian school26 Xiangshan North Road, Xiangshan District, Huaibei City, Anhui Province  
Telephone :0561-3323698      E-mail:liu_lcf@126.com